คำสั่งอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองสกลนคร
ดาวน์โหลดเอกสาร
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ดาวน์โหลดเอกสาร
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉ.6) 2553
ดาวน์โหลดเอกสาร
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ดาวน์โหลดเอกสาร
พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545
ดาวน์โหลดเอกสาร
กฎกระทรวงเรื่องการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
ดาวน์โหลดเอกสาร
พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ดาวน์โหลดเอกสาร
พรบ.ศาลปกครอง
ดาวน์โหลดเอกสาร
ระเบียบเงินบำรุง ปี 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร
ระเบียบเงินบำรุงปี 2536 ฉบับสมบูรณ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ระเบียบเงินบำรุง (ฉบับที่2) พ.ศ.2544
ดาวน์โหลดเอกสาร
พรบ.ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2457
ดาวน์โหลดเอกสาร
ค่าตอบแทนปี 2544
ดาวน์โหลดเอกสาร
คำสั่งมอบอำนาจอนุมัติจ่ายเงินบำรุง 2559
ดาวน์โหลดเอกสาร
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน2544
ดาวน์โหลดเอกสาร
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
ดาวน์โหลดเอกสาร
หนังสือซักซ้อมเข้าใจเกี่ยวกับการมอบอำนาจในการอนุมัติการเดินทางไปราชการ การจัดประชุม การฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมระหว่างประเทศและค่าใช้จ่ายต่างๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
การมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
ดาวน์โหลดเอกสาร
คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร
ดาวน์โหลดเอกสาร
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน (ฉบับที่5) พ.ศ.2552
ดาวน์โหลดเอกสาร
คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ดาวน์โหลดเอกสาร
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่และหัวหน้าหน่วยพัสดุของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร
ดาวน์โหลดเอกสาร
การอนุมัติจ่ายเงินบำรุง รพ.สต. โดย สาธารณสุขอำเภอ และ ผอ.รต.สต. ตามคำสั่งสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนปฏิบัติราชการ คปสอ.เมืองสกลนคร ปี 2562
ดาวน์โหลดเอกสาร
พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒
ดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวง
ดาวน์โหลดเอกสาร
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศ
ดาวน์โหลดเอกสาร
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
ดาวน์โหลดเอกสาร
นโยบายของผู้บริหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่(ฉ11) ปี2559
ดาวน์โหลดเอกสาร
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2566
ดาวน์โหลดเอกสาร
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2534
ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ดาวน์โหลดเอกสาร