บุคลากรประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
รูปภาพ
1
นายพลนาภา นนสุราช
สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร
3
นายสมปอง ฤทธิ์ศรีบุญ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
4
นายสมบูรณ์ กุดนอก
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
5
นางวนัสสุดา ศรีนา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ