บุคลากรประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
รูปภาพ
1
นายพลนาภา นนสุราช
สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

 

เบอร์โทร. 06 2595 2655

2
นางวนัสสุดา ศรีนา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 

เบอร์โทร. 089-5691273

3
ว่าที่ร้อยตรีวรวุฒิ ทิพย์สุวรรณ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

 

เบอร์โทร. 083-4587494

4
นางมาลัย ทิพจร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

เบอร์โทร. 081-2602926

5
นางวิริยา นาคพันธ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 

เบอร์โทร. 089-8412402