สรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์
รหัส
รายการ
หน่วยงาน
ดาวน์โหลด
46
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 (แบบ สขร.1)
งานพัสดุ รพ.สต.โนนหอม
[32]
45
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 (แบบ สขร.1)
งานพัสดุ รพ.สต.โนนหอม
[16]
44
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 (แบบ สขร.1)
งานพัสดุ รพ.สต.โนนหอม
[31]
43
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 (แบบ สขร.1)
งานพัสดุ รพ.สต.โนนหอม
[28]
42
สรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน ต.ค.62-ธ.ค62
สสอ.เมืองสกลนคร
[185]
41
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 (เเบบ สขร.1)
รพ.สต.โคกก่อง
[150]
40
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 (เเบบ สขร.1)
รพ.สต.โคกก่อง
[141]
39
ส่งสรุป แบบ สขร.1 ปจด.มิ.ย.2562
รพ.สต.ฮางโฮง
[155]
38
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 (เเบบ สขร.1)
รพ.สต.โคกก่อง
[144]
36
แบบ สขร.1 เดือนมกราคม 2562
ชนิกา
[145]
35
ส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.61-พ.ค.62
รพ.สต.ฮางโฮง
[199]
34
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
รพ.สต.แมด
[155]
33
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
รพ.สต.แมด
[156]
32
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
รพ.สต.แมด
[145]
31
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
รพ.สต.แมด
[156]
30
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
รพ.สต.แมด
[152]
29
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
รพ.สต.แมด
[151]
28
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
รพ.สต.แมด
[142]
27
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
รพ.สต.แมด
[148]
26
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 (เเบบ สขร.1)
รพ.สต.โคกก่อง
[145]
25
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 (เเบบ สขร.1)
รพ.สต.โคกก่อง
[136]
24
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 (เเบบ สขร.1)
รพ.สต.โคกก่อง
[155]
23
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (เเบบ สขร.1)
รพ.สต.โคกก่อง
[137]
22
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 (เเบบ สขร.1)
รพ.สต.โคกก่อง
[142]
21
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561(เเบบ สขร.1)
รพ.สต.โคกก่อง
[145]
20
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561(เเบบ สขร.1)
รพ.สต.โคกก่อง
[147]
19
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561(เเบบ สขร.1)
รพ.สต.โคกก่อง
[145]
18
ส่งสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
รพ.สต หนองปลาน้อย
[163]
17
ส่งสรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้ง
รพ.สต หนองปลาน้อย
[149]
16
ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้ง
รพ.สต หนองปลาน้อย
[152]
15
ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รพ.สต หนองปลาน้อย
[143]
14
ส่งสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
รพ.สต หนองปลาน้อย
[153]
13
ส่งสรุหผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
รพ.สต หนองปลาน้อย
[145]
12
ส่งสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
รพ.สต หนองปลาน้อย
[144]
11
ส่งสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
รพ.สต หนองปลาน้อย
[148]
9
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 (เเบบ สขร.1)
รพ.สต.ลาดกะเฌอ
[140]
8
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 (เเบบ สขร.1)
รพ.สต.ลาดกะเฌอ
[140]
7
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 (เเบบ สขร.1)
รพ.สต.ลาดกะเฌอ
[148]
6
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (เเบบ สขร.1)
รพ.สต.ลาดกะเฌอ
[152]
5
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 (เเบบ สขร.1)
รพ.สต.ลาดกะเฌอ
[143]
4
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561(เเบบ สขร.1)
รพ.สต.ลาดกะเฌอ
[147]
3
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561(เเบบ สขร.1)
รพ.สต.ลาดกะเฌอ
[148]
2
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561(เเบบ สขร.1)
รพ.สต.ลาดกะเฌอ
[146]
1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561(เเบบ สขร.1)
ณัฐพล
[168]