สรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์
รหัส
รายการ
หน่วยงาน
ดาวน์โหลด
46
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 (แบบ สขร.1)
งานพัสดุ รพ.สต.โนนหอม
[55]
45
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 (แบบ สขร.1)
งานพัสดุ รพ.สต.โนนหอม
[24]
44
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 (แบบ สขร.1)
งานพัสดุ รพ.สต.โนนหอม
[53]
43
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 (แบบ สขร.1)
งานพัสดุ รพ.สต.โนนหอม
[43]
42
สรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน ต.ค.62-ธ.ค62
สสอ.เมืองสกลนคร
[205]
41
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 (เเบบ สขร.1)
รพ.สต.โคกก่อง
[170]
40
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 (เเบบ สขร.1)
รพ.สต.โคกก่อง
[153]
39
ส่งสรุป แบบ สขร.1 ปจด.มิ.ย.2562
รพ.สต.ฮางโฮง
[175]
38
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 (เเบบ สขร.1)
รพ.สต.โคกก่อง
[160]
36
แบบ สขร.1 เดือนมกราคม 2562
ชนิกา
[160]
35
ส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.61-พ.ค.62
รพ.สต.ฮางโฮง
[225]
34
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
รพ.สต.แมด
[172]
33
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
รพ.สต.แมด
[173]
32
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
รพ.สต.แมด
[162]
31
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
รพ.สต.แมด
[171]
30
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
รพ.สต.แมด
[166]
29
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
รพ.สต.แมด
[167]
28
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
รพ.สต.แมด
[157]
27
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
รพ.สต.แมด
[165]
26
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 (เเบบ สขร.1)
รพ.สต.โคกก่อง
[161]
25
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 (เเบบ สขร.1)
รพ.สต.โคกก่อง
[151]
24
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 (เเบบ สขร.1)
รพ.สต.โคกก่อง
[174]
23
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (เเบบ สขร.1)
รพ.สต.โคกก่อง
[153]
22
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 (เเบบ สขร.1)
รพ.สต.โคกก่อง
[155]
21
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561(เเบบ สขร.1)
รพ.สต.โคกก่อง
[160]
20
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561(เเบบ สขร.1)
รพ.สต.โคกก่อง
[163]
19
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561(เเบบ สขร.1)
รพ.สต.โคกก่อง
[157]
18
ส่งสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
รพ.สต หนองปลาน้อย
[183]
17
ส่งสรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้ง
รพ.สต หนองปลาน้อย
[165]
16
ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้ง
รพ.สต หนองปลาน้อย
[168]
15
ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รพ.สต หนองปลาน้อย
[159]
14
ส่งสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
รพ.สต หนองปลาน้อย
[170]
13
ส่งสรุหผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
รพ.สต หนองปลาน้อย
[162]
12
ส่งสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
รพ.สต หนองปลาน้อย
[161]
11
ส่งสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
รพ.สต หนองปลาน้อย
[168]
9
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 (เเบบ สขร.1)
รพ.สต.ลาดกะเฌอ
[153]
8
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 (เเบบ สขร.1)
รพ.สต.ลาดกะเฌอ
[150]
7
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 (เเบบ สขร.1)
รพ.สต.ลาดกะเฌอ
[164]
6
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (เเบบ สขร.1)
รพ.สต.ลาดกะเฌอ
[167]
5
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 (เเบบ สขร.1)
รพ.สต.ลาดกะเฌอ
[154]
4
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561(เเบบ สขร.1)
รพ.สต.ลาดกะเฌอ
[166]
3
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561(เเบบ สขร.1)
รพ.สต.ลาดกะเฌอ
[161]
2
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561(เเบบ สขร.1)
รพ.สต.ลาดกะเฌอ
[158]
1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561(เเบบ สขร.1)
ณัฐพล
[184]