สรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์
รหัส
รายการ
หน่วยงาน
ดาวน์โหลด
46
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 (แบบ สขร.1)
งานพัสดุ รพ.สต.โนนหอม
[15]
45
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 (แบบ สขร.1)
งานพัสดุ รพ.สต.โนนหอม
[4]
44
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 (แบบ สขร.1)
งานพัสดุ รพ.สต.โนนหอม
[6]
43
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 (แบบ สขร.1)
งานพัสดุ รพ.สต.โนนหอม
[13]
42
สรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน ต.ค.62-ธ.ค62
สสอ.เมืองสกลนคร
[145]
41
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 (เเบบ สขร.1)
รพ.สต.โคกก่อง
[128]
40
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 (เเบบ สขร.1)
รพ.สต.โคกก่อง
[125]
39
ส่งสรุป แบบ สขร.1 ปจด.มิ.ย.2562
รพ.สต.ฮางโฮง
[133]
38
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 (เเบบ สขร.1)
รพ.สต.โคกก่อง
[126]
36
แบบ สขร.1 เดือนมกราคม 2562
ชนิกา
[130]
35
ส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.61-พ.ค.62
รพ.สต.ฮางโฮง
[167]
34
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
รพ.สต.แมด
[137]
33
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
รพ.สต.แมด
[136]
32
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
รพ.สต.แมด
[127]
31
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
รพ.สต.แมด
[134]
30
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
รพ.สต.แมด
[128]
29
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
รพ.สต.แมด
[130]
28
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
รพ.สต.แมด
[125]
27
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
รพ.สต.แมด
[128]
26
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 (เเบบ สขร.1)
รพ.สต.โคกก่อง
[127]
25
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 (เเบบ สขร.1)
รพ.สต.โคกก่อง
[123]
24
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 (เเบบ สขร.1)
รพ.สต.โคกก่อง
[130]
23
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (เเบบ สขร.1)
รพ.สต.โคกก่อง
[122]
22
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 (เเบบ สขร.1)
รพ.สต.โคกก่อง
[127]
21
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561(เเบบ สขร.1)
รพ.สต.โคกก่อง
[126]
20
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561(เเบบ สขร.1)
รพ.สต.โคกก่อง
[125]
19
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561(เเบบ สขร.1)
รพ.สต.โคกก่อง
[125]
18
ส่งสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
รพ.สต หนองปลาน้อย
[132]
17
ส่งสรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้ง
รพ.สต หนองปลาน้อย
[131]
16
ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้ง
รพ.สต หนองปลาน้อย
[135]
15
ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รพ.สต หนองปลาน้อย
[126]
14
ส่งสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
รพ.สต หนองปลาน้อย
[137]
13
ส่งสรุหผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
รพ.สต หนองปลาน้อย
[123]
12
ส่งสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
รพ.สต หนองปลาน้อย
[125]
11
ส่งสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
รพ.สต หนองปลาน้อย
[131]
9
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 (เเบบ สขร.1)
รพ.สต.ลาดกะเฌอ
[126]
8
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 (เเบบ สขร.1)
รพ.สต.ลาดกะเฌอ
[126]
7
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 (เเบบ สขร.1)
รพ.สต.ลาดกะเฌอ
[129]
6
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (เเบบ สขร.1)
รพ.สต.ลาดกะเฌอ
[130]
5
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 (เเบบ สขร.1)
รพ.สต.ลาดกะเฌอ
[129]
4
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561(เเบบ สขร.1)
รพ.สต.ลาดกะเฌอ
[129]
3
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561(เเบบ สขร.1)
รพ.สต.ลาดกะเฌอ
[134]
2
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561(เเบบ สขร.1)
รพ.สต.ลาดกะเฌอ
[131]
1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561(เเบบ สขร.1)
ณัฐพล
[145]