สรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์
รหัส
รายการ
หน่วยงาน
ดาวน์โหลด
42
สรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน ต.ค.62-ธ.ค62
สสอ.เมืองสกลนคร
[62]
41
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 (เเบบ สขร.1)
รพ.สต.โคกก่อง
[79]
40
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 (เเบบ สขร.1)
รพ.สต.โคกก่อง
[76]
39
ส่งสรุป แบบ สขร.1 ปจด.มิ.ย.2562
รพ.สต.ฮางโฮง
[64]
38
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 (เเบบ สขร.1)
รพ.สต.โคกก่อง
[56]
36
แบบ สขร.1 เดือนมกราคม 2562
ชนิกา
[61]
35
ส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.61-พ.ค.62
รพ.สต.ฮางโฮง
[66]
34
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
รพ.สต.แมด
[62]
33
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
รพ.สต.แมด
[67]
32
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
รพ.สต.แมด
[58]
31
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
รพ.สต.แมด
[64]
30
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
รพ.สต.แมด
[59]
29
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
รพ.สต.แมด
[59]
28
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
รพ.สต.แมด
[56]
27
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
รพ.สต.แมด
[60]
26
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 (เเบบ สขร.1)
รพ.สต.โคกก่อง
[63]
25
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 (เเบบ สขร.1)
รพ.สต.โคกก่อง
[60]
24
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 (เเบบ สขร.1)
รพ.สต.โคกก่อง
[62]
23
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (เเบบ สขร.1)
รพ.สต.โคกก่อง
[59]
22
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 (เเบบ สขร.1)
รพ.สต.โคกก่อง
[60]
21
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561(เเบบ สขร.1)
รพ.สต.โคกก่อง
[58]
20
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561(เเบบ สขร.1)
รพ.สต.โคกก่อง
[58]
19
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561(เเบบ สขร.1)
รพ.สต.โคกก่อง
[59]
18
ส่งสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
รพ.สต หนองปลาน้อย
[65]
17
ส่งสรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้ง
รพ.สต หนองปลาน้อย
[62]
16
ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้ง
รพ.สต หนองปลาน้อย
[64]
15
ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รพ.สต หนองปลาน้อย
[56]
14
ส่งสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
รพ.สต หนองปลาน้อย
[62]
13
ส่งสรุหผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
รพ.สต หนองปลาน้อย
[59]
12
ส่งสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
รพ.สต หนองปลาน้อย
[58]
11
ส่งสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
รพ.สต หนองปลาน้อย
[65]
9
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 (เเบบ สขร.1)
รพ.สต.ลาดกะเฌอ
[58]
8
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 (เเบบ สขร.1)
รพ.สต.ลาดกะเฌอ
[62]
7
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 (เเบบ สขร.1)
รพ.สต.ลาดกะเฌอ
[61]
6
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (เเบบ สขร.1)
รพ.สต.ลาดกะเฌอ
[64]
5
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 (เเบบ สขร.1)
รพ.สต.ลาดกะเฌอ
[62]
4
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561(เเบบ สขร.1)
รพ.สต.ลาดกะเฌอ
[61]
3
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561(เเบบ สขร.1)
รพ.สต.ลาดกะเฌอ
[66]
2
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561(เเบบ สขร.1)
รพ.สต.ลาดกะเฌอ
[59]
1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561(เเบบ สขร.1)
ณัฐพล
[71]