คำสั่ง/ประกาศ​/คู่มือการปฏิบัติงาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์
รหัส
รายการ
ขนาดไฟล์
ดาวน์โหลด
87
แนวทางการปฏิบัติการจ้างงานพนักงานกระทรวง
(5.12 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการปฏิบัติการจ้างงานพนักงานกระทรวง.pdf [253]
86
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พกส. และลูกจ้างชัวคราว (เงินบำรุง)
(0.26 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารหลักเกณฑ์การประเมินพกส.pdf [60]
85
แนวทางการใช้มาตรการทางการบริหารแก่ข้าราชการที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(0.43 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารการกระทำผิดร้ายแรง.pdf [41]
84
ประกาศสนง.สสอ.เมือง เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับบริการและติดต่อราชการ ปี พ.ศ. 2566
(1.60 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารประกาศสนง.สสอ.เมือง เรื่องช่องทางอิเล็กทร.pdf [36]
83
ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ปี พ.ศ. 2566
(1.93 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่าย.pdf [165]
82
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2566
(8.06 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารจุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่2 2566.pdf [30]
81
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ณ วันที่ 13 มกราคม 2566
(2.31 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารแต่งตั้ง รก ผู้ว่าสกล 66.pdf [116]
80
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
(0.21 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารmoit02-18.4.pdf [50]
79
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 2558
(0.09 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารmoit02-15.pdf [39]
78
ขอกําหนดจริยธรรมเจาหนาที่ของรัฐสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ. 2564
(0.70 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารmoit02-05.pdf [35]
77
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตปี 2566 ของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข
(1.82 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารno gift policy 66.pdf [37]
76
แนวทางปฏิบัติศูนย์ดำรงธรรม สสอ.เมืองสกลนคร
(1.60 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารศูนย์ดำรงธรรม66.pdf [49]
75
การปฏิบัติราชการแทน ในการอนุมัติจ่ายเงิน พ.ต.ส. ปี 2566
(0.20 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารพตส.pdf [66]
74
กำหนดค่าตอบแทนจังหวัดสกลนคร ปี 2566
(0.18 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสาร17661.pdf [84]
73
ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ
(0.33 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสาร5512.pdf [59]
72
ประชาสัมพันธ์การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
(0.11 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารเอกสาร 4.pdf [184]
71
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ สสอ.เมืองสกลนคร
(0.52 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารประกาศขายทอดตลาด.pdf [229]
70
ประกาศขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
(0.84 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารเอกสาร 91.pdf [275]
69
ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รพ.สต.หนองไผ่ ตำบลดงมะไฟ
(2.26 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารเอกสาร 92.pdf [148]
68
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
(1.34 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารประกาศสมัครงาน13967.pdf [103]
67
ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ว่าด้วยแนวทางการจัดทำกระบวนการและการดำเนินงานทางดิจิทัล
(1.37 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล.pdf [59]
66
คำสั่งอำเภอเมืองสกลนคร ที่ ๕๕๒/๒๕๖๔ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสร้างเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว
(6.32 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสร้างเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว.pdf [204]
65
คำสั่งอำเภอเมืองสกลนคร ที่ ๕๕๑/๒๕๖๔ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ
(6.65 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารให้เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปฏิบัติงานนอกเวลา.pdf [362]
64
คำสั่งอำเภอเมืองสกลนคร ที่ ๕๕๔/๒๕๖๔ เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ
(4.54 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารการจัดเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ.pdf [92]
63
คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๗๔๕๐/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตของงานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Giver)อำเภอเมืองสกลนคร
(1.25 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารแต่งตั้งผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ.pdf [66]
62
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
(0.14 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งแต่งตั้งเจ้าพัสดุ สสอ.เมือง ปีงบ 2565_ค.pdf [154]
61
แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่เกณฑ์คงค้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
(0.17 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งกรรมการเก็บรักษาเงิน รอบ 1_65.pdf [322]
60
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๒
(0.09 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๒.pdf [77]
59
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรัษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒
(0.17 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารระเบียบกระทรวงการคลัง.pdf [91]
58
คำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าการจังหวัดสกลนคร
(0.73 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร.pdf [77]
57
แจ้งประกาศการจัดสรรโควตานักศึกษาพยาบาล นักศึกษาสาขารังสีการแพทย์ เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
(4.29 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารแจ้งประกาศการจัดสรรโควตานักศึกษาพยาบาล นักศึกษาสาขารังสีการแพทย์.pdf [302]
56
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฯ COVID-19
(0.14 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสาร4986.pdf [2605]
55
ประกาศ สสอ เรื่อง เเนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์ขริยธรรมการจัดซื้อจัดจ้างเเละการส่งเสริมการขายยา ปี 2564
(2.18 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ สสอ เรื่อง เเนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์ขริยธรรมการจัดซื้อจัดจ้างเเละการส่งเสริมการขายยา ปี 2564.pdf [147]
54
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลศูนย์ (Home Isolation และ Community Isolation ) อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
(1.19 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ดูแลในชุมช.pdf [663]
53
ผังโครงสร้างการบริหารสาธารณสุขอำเภอเมืองและคำสั่งมอบหมายงานที่๓๓/๒๕๖๔ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
(0.07 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่ง เรื่อง การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายงานของ สสอ.เมืองสกลนคร.docx [385]
52
คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำเเหน่ง นวก.ปรับล่าสุด 08062564
(2.44 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติงานในตำเเหน่ง นวก ปรับล่าสุด08062564.pdf [1113]
51
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวง​สาธารณทั่วไป​
(0.08 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสาร5.ประกาศผลสอบ ตำเเหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ.pdf [558]
50
คำสั่งเเต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุ ปี 2564
(2.83 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งเเต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุ สสอ.เมืองสกลนคร ปี 256 [297]
49
คำสั่งสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร ที่ 3/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมพยาบาลอำเภอเมืองสกลนคร
(0.79 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่ง สสอ.เมืองที่ 3-2564.pdf [213]
48
คำสั่งที่ 5858/2563 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง และนายอำเภอปฏิบัติราชการแทนและกำกับดูแลแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
(3.61 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารมอบอำนาจ-5858-ปี-63 (1).pdf [125]
47
คำสั่ง ที่ 3475/2563 เรื่อง การมอบอำนาจในการอนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(1.41 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสาร7631.pdf [378]
46
การดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564
(1.51 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารเอกสาร 2.pdf [223]
45
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารตำแหน่งว่างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)
(1.32 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารเอกสาร 3.pdf [259]
44
คำสั่งที่ 181/2563 เรื่อง เพิ่มค่าจ้างประจำปีของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
(9.66 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่ง ที่ 181-2563 เรื่อง เพิ่มค่าจ้างประจำปีของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป.pdf [143]
43
คำสั่ง ที่ 181/2563 เรื่อง เพิ่มค่าจ้างประจำปีของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
(9.66 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่ง ที่ 181-2563 เรื่อง เพิ่มค่าจ้างประจำปีของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป.pdf [262]
42
ระเบียบการใช้ห้องประชุมและอัตราเรียกเก็บค่าบำรุงสถานที่จากหน่วยงานอื่นและภาคเอกชน โรงพยาบาลสกลนคร พ.ศ.2563
(2.41 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารระเบียบการใช้ห้องประชุม.pdf [313]
41
คำสั่ง ที่ 86/2563 เรื่อง การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร
(2.43 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่ง สสอ. ที่ 86-2563 เรื่อง การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายงานของ สนง. สสอ.เมืองสกลนคร.pdf [355]
40
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง การแต่งกายของบุคลากรในการปฏิบัติราชการ พ.ศ.2563
(0.51 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ สสอ. เรื่อง การแต่งกายบุคลากรในการปฏิบัติราชการ พ.ศ.2563.pdf [520]
39
คำสั่งที่ 180/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปฏิบัติราชการแทนกรณีเป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตและดำเนินกิจการในใบอนุญาตผลิต จำหน่าย นำเข้ามีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (กัญชา)
(1.31 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสาร5921.pdf [183]
38
คำสั่งที่ 418/2563 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว
(5.85 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งที่ 418.pdf [746]
37
คำสั่งที่ 417/2563 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปฏิบัติงานรักษาพยาบาลนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ
(5.79 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งที่ 417.pdf [371]
36
คำสั่งที่ 83/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคัดกรอง COVID-19 และหน่วยปฐมพยาบาลงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2563 แก้ไข
(0.33 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคัดกรอง งานประเพณีแห่ประสาทผึ้งปี 2563.pdf [243]
35
คำสั่งที่ 83/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคัดกรอง COVID-19 และหน่วยปฐมพยาบาลงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2563
(1.15 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคัดก(2).pdf [342]
34
คำสั่ง ที่ 152/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปฏิบัติราชการแทนกรณีเป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตและดำเนินกิจการในใบอนุญาตผลิต จำหน่าย นำเข้ามีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (กัญชา)
(0.55 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่ง ที่ 152 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแ.pdf [265]
33
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคัดกรองโรค COVID-19 และหน่วยปฐมพยาบาลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
(1.20 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่ง ที่ 75_2563.pdf [342]
32
คำสั่งที่ 2803/2563 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่และหัวหน้าหน่วยพัสดุของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร
(3.07 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งที่ 2803_2563 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่และหัวหน้าหน่วยพัสดุของสำนักงานสาธา [661]
31
คำสั่ง ที่ 68/2560 เรื่อง การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร
(1.78 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่ง ที่ 68-2560_การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเจ้าหน้าที่ สสอ.เมืองสกลนคร.pdf [144]
30
คำสั่ง ที่ 01/2562 เรื่องการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร
(2.34 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่ง ที่ 01-2562_การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายงานของ สสอ.เมืองสกลนคร.pdf [145]
29
คำสั่งที่ 37/2563 เรื่อง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ในพื้นที่มีความเสี่ยง
(7.16 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่ง 37-2563_มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ในพื้นที่มีความเสี่ยง.pdf [460]
28
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานประสานการดูแลประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ณ สถานที่กักกันตัวของจังหวัด (Local Quarantine)
(4.51 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสาร0032_9688.pdf [483]
27
การมอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
(2.39 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสาร0032_7475.pdf [231]
26
คำสั่งปฏิบัติงานเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ในพื้นที่เสี่ยง (Covid-19)
(3.32 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารโควิด19-คำสั่ง สสอ.pdf [544]
25
คำสั่ง PP
(7.36 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่ง PP.pdf [407]
24
คำสั่ง OT
(7.48 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่ง OT.pdf [481]
23
คำสั่งเเต่งตั้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารพัสดุประจำปี 2563 ล่าสุด(ภาพชัดเจนครับ)
(3.74 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งเเต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับพัสดุและหัวหน้าพัสดุ ปี2563.pdf [217]
22
คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563
(3.41 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563.pdf [432]
21
คำสั่งเเต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ปี 2563
(2.38 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งเเต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำปี 2563.pdf [141]
19
รายงานผลการโครงการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(1.53 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานผลโครงการ ITA.pdf [126]
18
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (ปค.5)
(0.27 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารแบบ ปค 5 สสอ เมืองสกลนคร.pdf [142]
17
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติ งานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (ปค.4)
(0.33 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารแบบ ปค 4 สสอ เมืองสกลนคร.pdf [3275]
16
แนวทางกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
(0.11 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf [163]
15
คู่มือการรับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (คบส.)
(0.37 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนการคุ้มครองผู้บริโภค.pdf [894]
14
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง
(0.16 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ_จัดซื้อจัดจ้าง.pdf [3767]
13
เรื่อง รายงานผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ปี 2562
(0.15 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสาร02ผลการปฏิบัติราชการ 61 รอบ 2.pdf [3974]
12
ประการศแนวทางมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
(9.89 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทาง.rar [107]
11
คำสั่ง:แต่งตั้งคณะทำงานบริหารการจัดการเว็ปไซต์ สสอ.เมืองสกลนคร
(4.38 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารEB0802.pdf [165]
10
ประกาศ:แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
(0.06 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารEB 8-ok- ประกาศแนวทางเผยแพร่.pdf [206]
9
คู่มืองาน Green Clean Hospital
(6.47 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการดำเนินงาน Green c hopital.pdf [778]
8
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
(1.35 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้.pdf [107]
7
คำสั่งประกาศเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
(0.19 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่ง ประกาศแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf [133]
6
เเนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กระทรวงสาธารณสุข
(1.80 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารเเนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กระทรวงสาธารณสุข.pdf [101]
5
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการฯ พ.ศ.2560
(1.01 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการฯ พ.ศ.2560.pdf [97]
4
คู่มือการพยาบาลในชุมชน กองการพยาบาล
(3.00 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการพยาบาลในชุมชน กองการพยาบาล.pdf [4517]
3
คู่มือการให้บริการประชาชนกรณีมีข้อร้องเรียน
(0.24 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการให้บริการประชาชนกรณีมีข้อร้องเรียน.pdf [121]
2
มาตรฐานนั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558(ชุดที่2)
(0.03 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสาร2. คู่มือกระบวนงานรับแจ้ง (1 คู่มือ).rar [116]
1
มาตรฐานนั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (ชุดที่1)
(0.64 mb.)
ดาวน์โหลดเอกสาร1. คู่มือกระบวนงานออกใบอนุญาต (20 คู่มือ).rar [117]