รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์
รหัส
รายการ
ดาวน์โหลด
1
คู่มือการให้บริการประชาชนกรณีมีข้อร้องเรียน
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการให้บริการประชาชนกรณีมีข้อร้องเรียน.pdf [90]
3
สรุปผลการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนของ อสม.ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปผลการร้องเรียนจาก อสม.ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ผ่านศูนย์ดำรงธรรม.pdf [150]
4
ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนรอบไตรมาส 1-2 (1ตุลาคม 2561–20 มีนาคม 2562)
ดาวน์โหลดเอกสารNew Doc 2019-06-27 16.28.36.pdf [80]
5
แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf [63]
6
ขออนุมัตินำสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
ดาวน์โหลดเอกสาร7บันทึกขออนุมัตินำสรุปผลการดำเนินงานร้องเรียนทั่วไป&การทุจริตประพฤติมิชอบเผยแพร่..pdf [57]
7
บันทึกรายงานสรุปข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6,12 เดือน
ดาวน์โหลดเอกสาร7บันทึกรายงานสรุปข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6,12 เดือน(เมือง).pdf [57]
8
บันทึกรายงานสรุปข้อร้องเรียนทั่วไป รอบ 6,12 เดือน
ดาวน์โหลดเอกสาร6บันทึกรายงานสรุปข้อร้องเรียนทั่วไป รอบ 6,12 เดือน(เมือง).pdf [53]
9
การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน โดยมีการรายงานผลการร้องเรียนต่อผู้เกี่ยวขัองทราบ
ดาวน์โหลดเอกสาร5 การตอบสนองต่อการร้องเรียน มีการรายงานให้ผู้ร้องทราบภายใน ๑๕ วัน.pdf [70]
10
คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดาวน์โหลดเอกสาร4คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน-ทุจริต.pdf [62]
11
คู่มือปฏิบัติงาน การรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป
ดาวน์โหลดเอกสาร3คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไป.pdf [55]
12
คำสั่งตั้งศูนย์ดำรงธรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร2 หลักฐานแสดงช่องทางร้องเรียน ( ประกาศฯเมือง).pdf [43]
13
คำสั่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องทุกข์
ดาวน์โหลดเอกสาร1คำสั่งกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน & ประกาศจัดตั้งศูนย์ฯ(เมือง).pdf [60]
14
รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3-4
ดาวน์โหลดเอกสารไตรมาส3-4.pdf [71]
15
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
ดาวน์โหลดเอกสารEB02-2.7รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน.pdf [66]
16
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดาวน์โหลดเอกสารEB02-2.8รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน.pdf [46]